days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2021 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2021

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2021

CATALOG POSTED:DEC 2021

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Daily life (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2021-1586

FIAP: 2021/447

ISF: 42/2021

VAPA: 12/NA-2021

HOPA: 01/2021

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Award: Open Color section

SECTION: OPEN COLOR
 
FIAP GOLD MEDAL: Miner work05 - Woodpecker Huang (TAIWAN)
PSA GOLD MEDAL: The Dani - Bạch Thị Tố Anh (VIETNAM)
ISF GOLD MEDAL: Terraced Field 05 - Shin Woo Ryu (SOUTH KOREA)
VAPA GOLD MEDAL: Chief woman - Johann Schrittwieser (AUSTRIA)
HOPA GOLD MEDAL: Spiralrun - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
FIAP SILVER MEDAL: The red violist - Ajar Setiadi (INDONESIA)
PSA SILVER MEDAL: My boy No3 - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
ISF SILVER MEDAL: Sala Intercrus - Florentino Molero Gutierrez (SPAIN)
VAPA SILVER MEDAL: Chiều thanh bình - Hao Nguyen Dang (VIETNAM)
HOPA SILVER MEDAL: Super ant in action - Albertus Nugroho (INDONESIA)
FIAP BRONZE MEDAL: Nỗ lực - Trần Anh Tuấn (VIETNAM)
PSA BRONZE MEDAL: Cụ già người La Hủ - Hồ Đình Thịnh (VIETNAM)
ISF BRONZE MEDAL: Water lily blooming season - Võ Văn Việt (VIETNAM)
VAPA BRONZE MEDAL: Cánh chim mùa xuân - Vũ Minh Đức (VIETNAM)
HOPA BRONZE MEDAL: KÉO LƯỚI RÙNG - Ngô Thi Thu Ba (VIETNAM)
FIAP HM: NGHỀ TRUYỀN THỐNG - Nguyễn Duy Đông (VIETNAM)
FIAP HM: Sala de las naranjas - Florentino Molero Gutierrez (SPAIN)
PSA HM: Red house - Johann Schrittwieser (AUSTRIA)
PSA HM: Dệt thổ cẩm truyền thống - Nguyễn Văn Thành (kbang) (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Chế biến hạt nhựa PP - Le Huu Nghia (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Công nghệ mỏ - Phạm Mạnh Hùng (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Before shower - Mato Zeman (CROATIA)
ISF DIPLOMA: Coloured fields - Mato Zeman (CROATIA)
VAPA HM: Still life - Nguyễn Văn Hải (VIETNAM)
VAPA HM: Apshara - Lê Trung Hưng (VIETNAM)
HOPA HM: Duyên dáng Việt Nam - Nguyễn Văn Đông (VIETNAM)
 
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Miner work05 - Woodpecker Huang (TAIWAN)
 
 
 
PSA GOLD MEDAL: The Dani - Bạch Thị Tố Anh (VIETNAM)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL: Terraced Field 05 - Shin Woo Ryu (SOUTH KOREA)
 
 
 
VAPA GOLD MEDAL: Chief woman - Johann Schrittwieser (AUSTRIA)
 
 
 
HOPA GOLD MEDAL: Spiralrun - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL: The red violist - Ajar Setiadi (INDONESIA)
 
 
 
PSA SILVER MEDAL: My boy No3 - Jan-thomas Stake (SWEDEN)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL: Sala Intercrus - Florentino Molero Gutierrez (SPAIN)
 
 
 
VAPA SILVER MEDAL: Chieu thanh binh - Hao Nguyen Dang (VIETNAM)
 
 
 
HOPA SILVER MEDAL: Super ant in action - Albertus Nugroho (INDONESIA)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL: NỔ LỰC - Trần Anh Tuấn (VIETNAM)
 
 
 
PSA BRONZE MEDAL: Cụ già người La Hủ - Hồ Đình Thịnh (VIETNAM)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL: Water lily blooming season - Võ Văn Việt (VIETNAM)
 
 
 
VAPA BRONZE MEDAL: Cánh chim mùa xuân - Vũ Minh Đức (VIETNAM)
 
 
 
HOPA BRONZE MEDAL: KÉO LƯỚI RÙNG - Ngô Thi Thu Ba (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: NGHỀ TRUYỀN THỐNG - Nguyễn Duy Đông (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Sala de las naranjas - Florentino Molero Gutierrez (SPAIN)
 
 
 
PSA HM: Red house - Johann Schrittwieser (AUSTRIA)
 
 
 
PSA HM: Dệt thổ cẩm truyền thống - Nguyễn Văn Thành (Kbang) (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Chế biến hạt nhựa PP - Le Huu Nghia (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Công nghệ mỏ - Phạm Mạnh Hùng (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Before Shower - Mato Zeman (CROATIA)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Coloured Fields - Mato Zeman (CROATIA)
 
 
 
VAPA HM: STILL LIFE - Nguyễn Văn Hải (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM: Apshara - Lê Trung Hưng (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Duyên dáng Việt Nam - Nguyễn Văn Đông (VIETNAM)