days

hours

mins

secs

CALENDAR

CLOSING: 15 OCT 2021 (GMT+7)

JUDGING: 20 - 30 OCT 2021

NOTIFICATIONS: 05 NOV 2021

CATALOG POSTED:DEC 2021

SECTIONS

Open Color (PIDC)

Open Monochrome(PIDM)

Travel (PTD)

Daily life (PID)

 

Mr. Doan Hoai Trung

support@hopaphotocontest.com

RECOGNIZED

PSA: 2021-1586

FIAP: 2021/447

ISF: 42/2021

VAPA: 12/NA-2021

HOPA: 01/2021

AWARDS

MEDALS

RIBBONS

» Award: Dailylife section

SECTION: DAILYLIFE
 
FIAP GOLD MEDAL: Walk - Wei Chang Kuo (TAIWAN)
PSA GOLD MEDAL: Thăm rớ cá - Lê Minh Quốc (VIETNAM)
ISF GOLD MEDAL: Redreadinghat - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
HOPA GOLD MEDAL: Statue - Yuen Yam Au (HONG KONG)
FIAP SILVER MEDAL: Happy summer day - Nguyễn Đăng Đệ (VIETNAM)
PSA SILVER MEDAL: Movies in the countryside - Yichi Wang (CHINA)
ISF SILVER MEDAL: Happy family 858 - Fire Leong Soon Seng (MALAYSIA)
HOPA SILVER MEDAL: Ngày Mới - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
FIAP BRONZE MEDAL: Baywatch - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
PSA BRONZE MEDAL: Cashnet-01 - Chan Wing Ho (HONG KONG)
ISF BRONZE MEDAL: Quà của biển - Nguyễn Trung Hiếu (VIETNAM)
HOPA BRONZE MEDAL: Giữ mãi những nụ cười - Lê Thạch Duy Hải (VIETNAM)
FIAP HM: Đối mặt - Đỗ Tuấn Hùng (VIETNAM)
FIAP HM: Cutest schoolgirls - Amal Alameer (SAUDI ARABIA)
PSA HM: Vá lưới - Nguyen Tan Ghi (VIETNAM)
PSA HM: Nắng chiều - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Giờ  ăn - Lê Hoàng Thái (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Ngập lụt - Nguyễn Anh Cường (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Chiều về - Bảo Hưng (VIETNAM)
ISF DIPLOMA: Xuân về trên Cao Nguyên - Bùi Việt Đức (VIETNAM)
HOPA HM: Giúp trẻ khiếm thị hội nhập - Lê Hữu Thiết (VIETNAM)
HOPA HM: Phơi lụa - Võ Đình Quýt (VIETNAM)
HOPA HM: Đồng lòng - Nguyễn Tiến Trình (VIETNAM)
HOPA HM: Push the clay pot - Nguyễn Văn Đạo (VIETNAM)
HOPA HM: Đúc chảo - Lê Trung Hưng (VIETNAM)
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL: Walk - Wei Chang Kuo (TAIWAN)
 
 
 
PSA GOLD MEDAL: Thăm rớ cá - Lê Minh Quốc (VIETNAM)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL: Redreadinghat - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
 
 
 
HOPA GOLD MEDAL: Statue - Yuen Yam Au (HONG KONG)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL: Happy summer day - Nguyễn Đăng Đệ (VIETNAM)
 
 
 
PSA SILVER MEDAL: Movies in the countryside - Yichi Wang (CHINA)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL: Happy family 858 - Fire Leong Soon Seng (MALAYSIA)
 
 
 
HOPA SILVER MEDAL: Ngày mới - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL: Baywatch - Marcel Van Balken (NETHERLANDS)
 
 
 
PSA BRONZE MEDAL: Cashnet-01 - Chan Wing Ho (HONG KONG)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL: Quà của biển - Nguyễn Trung Hiếu (VIETNAM)
 
 
 
HOPA BRONZE MEDAL: Giữ mãi những nụ cười - Lê Thạch Duy Hải (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Đối mặt - Đỗ Tuấn Hùng (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM: Cutest schoolgirls - Amal Alameer (SAUDI ARABIA)
 
 
 
PSA HM: Vá lưới - Nguyen Tan Ghi (VIETNAM)
 
 
 
PSA HM: Nắng chiều - Tran Bao Hoa (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Giờ ăn - Lê Hoàng Thái (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Ngập lụt - Nguyễn Anh Cường (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Chiều về - Bảo Hưng (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA: Xuân về trên Cao Nguyên - Bùi Việt Đức (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Giúp trẻ khiếm thị hội nhập - Lê Hữu Thiết (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Phơi lụa - Võ Đình Quýt (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Đồng lòng - Nguyễn Tiến Trình (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Push the clay pot - Nguyễn Văn Đạo (VIETNAM)
 
 
 
HOPA HM: Đúc chảo - Lê Trung Hưng (VIETNAM)